กิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566


"ตราบใดภาษาคือเครื่องบ่งชี้ซึ่งวัฒนธรรม

ตราบนั้นภาษาไทยก็ยังคงอยู่คู่สังคมไทยด้วยภาคภูมิ"

วันภาษาไทยกับมิติแห่งวัฒนธรรมไทย

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบโครงการ/โครงงาน

และเวทีการแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย

"การอ่าน"

"การเขียนเร็ว/เขียนถูก"

"การขับร้องเพลงไทย"

"การแต่งคำขวัญ"

และ "การนำเสนอโครงการ/โครงงานภาษาไทย"

"การอ่านเหมือนการเรียน

ต้องหมั่นเพียรอ่านวิชา

การอ่านนั้นมีค่า

ต้องค้นคว้าหาความรู้"

(พรชนก  รัตนสมบูรณ์:2566)

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 ซึ่งได้มีการแข่งทักษะการใช้ภาษาไทยประเภทต่างๆ อาทิ การแข่งขันเขียนถูก เขียนเร็ว การอ่าน การแต่งคำขวัญ และการขับร้องเพลงไทย

โดยแต่ละกิจกรรมจะแบ่งเป็นรุ่น ดังนี้

  • ช่วงชั้นที่ 1 (อนุบาล - ป.3)
  • ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
  • ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)
  • รุ่นครู/บุคลากร