7477

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดสงขลา  ครั้งที่ 3 / 2566

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน  2566 ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2566  

ซึ่งในการประชุมครั้งดังกล่าว นายพงศ์ศักดิ์ เกษมสุวรรณ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิฯ และนางกรกนก ศิริวงษ์, นางพิจิตรา ทองเนื้อขาว กรรมการมูลนิธิฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพงศ์ประยูร สำนักงานมูลนิธิฯ สาขาจังหวัดสงขลา

 

7470

7469