3

      นายแวอารงค์  สาและ  ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดสงขลา / ผู้จัดการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่  เข้ารับมอบโล่ เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล “ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประจำปี 2564  Private  School  Administrator  of  the  Year  2021  ในงานวันการศึกษาเอกชน  ประจำปี  2564 “การศึกษาเอกชนยกกำลังสองสู่  Next  Normal”  จากกระทรวงศึกษาธิการ  ในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนมุ่งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  เมื่อวันที่  4 – 6 เมษายน  2564  ณ  โรงแรมหรรษา  เจบี อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา