การประเมินมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์
                   

เมื่อวันศุกร์ที่ 6  พฤศจิกายน  2563  คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ ได้เข้ามาประเมินมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์แก่คณะครู  บุคลากร มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ โดยมี กรรมการจำนวน 4 ท่าน  ได้แก่  นายวินิจ  มูลวิชา, นายวีระแมน  นิยมพล,  นางสาวธนาพันธ์  เค้าสิน และนางสาวกมลนัทธ์  อัครธนกฤศ  เป็นผู้ประเมินมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ของคณะครู  จำนวน  12  คน