ปรัชญาของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาของโรงเรียน    ชีวิตเริ่มต้นที่โอกาส ความสามารถเพิ่มพูนด้วยการศึกษา สู่ความก้าวหน้าด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ เป็นสถาบันของผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ พัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา สร้างเสริมคุณค่าแห่งชีวิตพิชิตข้อจำกัดของความพิการ

พันธกิจ  

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  2. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษา ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติงานและการเรียนรู้
  3. ส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นให้เรียนร่วมในโรงเรียนปกติ
  4. พัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริม
  5. จัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย และมีบรรยากาศเอื้อต่อกัน
  6. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฎิบัติงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย
  7. บริหารจัดการแบบส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนทางสังคม