ทำเนียบบุคลากร
สังกัดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
1.	 นายโกมล มาลัยทอง	ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
2.	นายประสิทธิ์ อำพิมพ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
3.	นายแวอารงค์ สาและ	ผู้จัดการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
4.	นายสุภชัย ยีด่อเหล๊าะ	ครู
5.	นางสุไคลา ยีด่อเหล๊าะ	ครู
6.	นางสาววรวรรณ ศรีขวัญ	ครู
7.	นายณัฐพล เซ่งกิ้ม		ครู
8.	นางผกากรอง นุ่นเกลี้ยง	ครู
9.	นางสาวสุกันยา สะหยัง	ครู
10.	นายสุรเดช สุริยวานิช	ครู
11.	นางสาวจีน่า ซาลาคุพ อังตารัพ	ครูอาสาสมัครชาวฟิลิปปินส์
Miss Gina Salacup Agtarap
12.	นางสาวยาวาเฮ มะสีละ	ครู
13.	นางสาวนิภาวัล สาเหม๊าะ	ครู
14.	นางสาวคอลีเย๊าะ หลงมอมะ	ครู
15.	นางสาวอมรรัตน์ คงดี	ครู
16.	นางสาวอัลธิกา เจ๊ะแว	ครู
17.	นายวชิโรตร์ โมรายันต์	พนักงานเทคนิค
18.	นายสุธน เพ็ชรประสมกูล	พนักงานตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อ
19.	นายซุลกีพลี พะพิเนง	พนักงานส่งเสริมการศึกษา
20.	นายซาพีอี สาเหม๊าะ		พนักงานบริการสื่อ
21.	นางสาวสาบิยะ รหัส		พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ
22.	นางสาวจิรัชยา เอียดมา	พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ
23.	นางสาวนูรมี หมะจิ		พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ
24.	นางสาวเพ็ญสุดา ศรียวง	พนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ
25.	นางรูไก่ย๊ะ เหล็มเจริญ	พนักงานงานบ้านงานครัว
26.	นางสาวกัลยา เหลือกนุ้ย	พนักงานบริการทั่วไป (ผู้ช่วยแม่ครัว)
27.	นางสาวนฤมาศ สายทองแท้	พนักงานบริการทั่วไป (ซักรีด)
28.	นางสาวศศิธร ทองมี		พนักงานบริการทั่วไป (ทำความสะอาด)

29.	นายกำธร สุราฤทธิ์		พนักงานบริการทั่วไป (รักษาความปลอดภัย)
30.	นายลุกมาน เจะแว		พนักงานบริการทั่วไป (ภารโรง)