คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
8.	นายโกมล   มาลัยทอง			ประธานกรรมการและผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
9.	ว่าที่พันตรี  ดร.สันทัด  สัตยายุทธ์		กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
10.	ดร.สุไหลหมาน   แหละตี			กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
11.	นายสุธน    ไชยสุวรรณ			กรรมการและผู้แทนผู้ปกครอง
12.	นายแวอารงค์    สาและ			กรรมการและผู้จัดการโรงเรียน
13.	นายประสิทธิ์   อำพิมพ์			กรรมการและเลขานุการและผู้อำนวยการโรงเรียน