โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

ภาพนักเรียนถ่ายรูปหมู่หน้าโรงเรียน

          โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ซึ่งตั้งชื่อตามเจตจำนงของผู้บริจาคที่ดิน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาพิเศษในปี พ.ศ. 2548 โดยแพทย์หญิงเฉลา พงศ์ประยูร เป็นผู้รับใบ ซึ่งสามารถเปิดการจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นหน่วยส่งเสริมสนับสนุนนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษาของภาคใต้ โดยจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรในชุมชน ครอบครัว และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เปิดโอกาส ให้นักเรียน และนักศึกษาตาบอดเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนทั่วไป ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมคนตาบอด โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินทรง เปิดโรงเรียนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 พระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ก่อให้เกิดความปิติยินดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย