วิสัยทัศน์  ปรัชญา  พัทธกิจ

1.วิสัยทัศน์   “คนตาบอดอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี  เข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมบุคคลทั่วไป”

2.ปรัชญา “คนตาบอดมีสิทธิเท่าเทียมกันกับคนปกติโดยทั่วไป และเชื่อว่าคนตาบอดมีความสามารถเท่าเทียมกับคนปกติ  สามารถฟื้นฟูและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้ ถ้าให้โอกาสแก่พวกเขา”

3.พันธกิจ “พัฒนาการจัดการศึกษา การอาชีพ ศักยภาพของคนตาบอด และการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมและสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”