คณะกรรมการดำเนินงาน
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดสงขลา
 (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2567)

1.	ผศ.นพ.ธวัช    ตันติสารศาสน์		ประธานกรรมการดำเนินงาน
2.	นายปรีชา     ประสิทธิ์วรากุล		รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3.	นายกฤตโชค    ชัยพัฒนาการ		รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4.	ผศ.ภัททิรา    กลิ่นเลขา			กรรมการและเหรัญญิก
5.	นางสาวอาภรณ์    พงศ์ประยูร		กรรมการ
6.	นายแพทย์ชรินทร    แพทยนันทเวช		กรรมการ
7.	ผศ.พญ.เพ็นนี    สิงหะ			กรรมการ
8.	นายชูวิทย์    ลิ่มสุขวรรณโณ		กรรมการ	
9.	นายสุเด็น    กาเหาะ			กรรมการ
10.	ว่าที่พันตรี ดร.สันทัด    สัตยายุทย์		กรรมการ
11.	นายสุรเดช    สุริยวานิช			กรรมการ
12.	ผศ.ดร.จารุวัจน์   สองเมือง			กรรมการ
13.	ผศ.ชนะ    นิลรัตน์				กรรมการ
14.	นายแวอารงค์ สาและ			กรรมการและเลขานุการ
15.	นายประสิทธิ์  อำพิมพ์			กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ