โลโก้โรงเรียน

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนธรรมิกวิทยา

          โรงเรียนธรรมิกวิทยา หรือชื่อเดิมว่าโรงเรียนการศึกษาวิทยาศาสตร์คนตาบอด แต่ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาพระราชทานชื่อโรงเรียนให้ใหม่ว่า "โรงเรียนธรรมิกวิทยา" และทรงเขียนความหมายให้ว่า "โรงเรียนธรรมิกวิทยา หมายความว่า โรงเรียนที่มีซึ่งวิชาความรู้และการประพฤติในความดี" โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของพระองค์ท่านที่ทรงอยากเห็นคนตาบอดเรียนวิทยาศาสตร์เหมือนคนตาบอดในต่างประเทศ ซึ่งพระองค์ได้มีพระกระแสรับสั่งในเรื่องนี้ไว้เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ในวันที่ 5กุมภาพันธ์2550

 

          ต่อมานายแสวง เอี่ยมองค์ได้บริจาคที่ดินจำนวน 8 ไร่ในเขตอำเภอเขาย้อยแก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานศึกษา โดยมูลนิธิได้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนในทันที ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งตรงกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ด้วยพลังศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของชาวเพชรบุรีและผู้ใจบุญทั้งหลายได้ร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิในการก่อสร้างโดรงเรียนธรรมิกวิทยาโดยสร้างอาคาร 4 หลังแรก อันได้แก่ อาคารเรียน อาคารโรงอาหาร อาคารหอนอน และอาคารบ้านพักครูและเจ้าหน้าที่ โดยใช้เวลาก่อสร้างอาคารทั้งหมดจนแล้วเสร็จภายในหนึ่งปีโรงเรียนธรรมิกวิทยาได้เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2551 โดยได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

a2a3

          ต่อมาโรงเรียนธรรมิกวิทยาได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอีกครั้งจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552

a5a4a6

          โรงเรียนธรรมิกวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลประเภทการศึกษาพิเศษ จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในลักษณะให้เปล่า ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในการกำกับดูแลของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1

 

ที่ตั้งของโรงเรียน

128 หมู่ 1 ต. สระพัง อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี 76140 

ตราของโรงเรียน

ภาพโลโกโรงเรียนธรรมิกวิทยา

          ลักษณะเป็นรูปเปลวเพลิง รูปหัวใจ ไม้เท้าขาวอยู่ในวงกลม ๒ วงซ้อนกัน ด้านบน เป็น ชื่อ "โรงเรียนธรรมิกวิทยา" ด้านล่างเป็นที่อยู่ ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี มีความหมายว่า พลังใจศรัทธานำทางด้วยวิชาความรู้เพื่อ คนตาบอดสามารถ อยู่ได้ในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี (๑) เปลวไฟ หมายถึง แสงสว่างนำทางชีวิต (๒) หัวใจ หมายถึง ความศรัทธาที่จะอดทน เสียสละ ด้วยความรักเมตตาตามคำสอนของ ศาสนา (๓) ไม้เท้าขาว หมายถึง สัญลักษณ์ในการนำพาคนตาบอดไปในโลกกว้างอย่างมีอิสระและความหวัง

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

คือ ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูณ ดอกสีเหลือง 

สีประจำโรงเรียน

คือ สีม่วง-เหลือง 
สีม่วง หมายถึง ความจงรักภักดีอย่างจริงใจยิ่งชีวิต ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความรักในสถาบัน รักญาติพี่น้อง เพื่อนพ้อง และความสามัคคี
สีเหลือง หมายถึง นักวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีชีวิตชีวา ร่าเริ