วิสัยทัศน์

 “มุ่งมั่นสร้างคนตาบอดให้มีความรู้คู่คุณธรรมเทียบเท่า มาตรฐานสากล”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้พิการทางการเห็นโดยไม่จำกัด เพศ วัย เชื้อชาติและศาสนา
  2. เพื่ออบรมจริยธรรมอันดีงามแก่ผู้พิการ
  3. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนตาบอดมีโอกาสเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติในระบบโรงเรียน
  4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ผลิตตำราอักษรเบรลล์ และ ตำราเทป ซีดีเสียง ใช้ในการศึกษาของคนตาบอด
  5. เพื่อร่วมกับองค์การอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด