วันที่  20-22  กรกฎาคม  2563  ได้จัดอบรมการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม (O&M)  ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้รับบริการของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก  มีการอบรมนอกสถานที่เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน  และฝึกเดินทางในบริเวณรอบอาคารสถานที่ที่คุ้นเคยประจำทุกวัน  เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้  เพื่อนำไปสอนให้กับผู้รับบริการที่ตนเองดูแล