เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2563  ผู้บริหาร  คณะครู  และผู้รับบริการ  ร่วมกันจัดงานวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  ประจำปี  2563  ณ  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก