เกี่ยวกับโรงเรียน

          บ้านรื่นสุข ดูแลผู้พิการตาบอดและพิการซ้ำซ้อน(พิการซ้ำซ้อนคือมีความพิการมากกว่า 1อย่างขึ้นไป เช่น ตาบอดร่วมด้วยหูหนวก) ผู้พิการส่วนใหญ่มีข้อจำกัดทางการเรียนรู้ อายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป โดยเมื่อมาอยู่ที่บ้านรื่นสุขแล้ว บ้านรื่นสุขจัดการพัฒนาผู้พิการออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ คือ

          1.กลุ่มกายภาพ

          ผู้พิการในส่วนนี้จะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้เลย เช่น ตาบอด+เดินไม่ได้+หูหนวก+ไม่สามารถสื่อสารได้ เจ้าหน้าที่จะพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ พาผู้พิการทำกายภาพออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูส่วนต่างๆในร่างกาย

          2.กลุ่มฝึกทักษะการใช้ชีวิต

          ผู้พิการในกลุ่มนี้จะเน้นฝึกกิจวัตรประจำวัน เช่น การเข้าห้องน้ำ การรับประทานอาหาร โดยเน้นให้ผู้พิการช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด

          3.กลุ่มอาชีวะบำบัด

          เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้พิการตระหนักถึงการมีคุณค่าในการใช้ชีวิต และลดพฤติกรรมทำร้ายร่างกายตนเอง เช่น ผู้พิการที่ชอบดึงผมตนเองก็เปลี่ยนมาเป็นการดึงชอบผ้ามัดย้อมแทน โดยแบ่งอาชีพเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ งานลูกปัด งานห้องผ้ามัดย้อม งานเกษตร