วิสัยทัศน์

          เป็นศูนย์กลางการฝึกอาชีพสำหรับคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน  มุ่งพัฒนาผู้รับบริการ  ให้มีร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  เต็มศักยภาพ  ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีทักษะชีวิตประจำวันสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

พันธกิจ

          1. ส่งเสริมผู้รับบริการแต่ละบุคคลให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  ด้านทักษะการดำเนินชีวิตประจำวัน  ด้านการประกอบอาชีพ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

          2. ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

          3. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  โดยประสานความร่วมมือองค์กรเครือข่าย  ชุมชน  ครอบครัว

          4. ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

          5. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ

          6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตราฐานองค์กรคนพิการ

เป้าหมาย

          1. ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพ  ตามแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล

          2. ผู้รับบริการมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

          3. ศูนย์ได้รับความร่วมมือจากองค์กรเครือข่าย  ชุมชน  และครอบครัวเป็นอย่างดี

          4. ผู้บริหารบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง  ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

          5. บุคลากรจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ

          6. ศูนย์มีแระบวนการกำกับ  ติดตาม  นิเทศน์  และประเมินผลอย่างเป็นระบบ

อัตลักษณ์

           คุณภาพชีวิตดี  มีความสุข

เอกลักษณ์

           เป็นศูนย์กลางการฝึกอาชีพ  พัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ