ประวัติความเป็นมา มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขานครนายก

          สืบเนื่องจากเมื่อปีพุทธศักราช 2549  คุณรจนา รื่นสุขและคุณสุกิจ เพชร-สุวรรณ และครอบครัวเดินทางไปทำธุระที่ต่างจังหวัดและได้เข้าเยี่ยมเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนกำพร้า  ในหน่วยงานของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรู้ถึงบุคคลพิการซ้ำซ้อนที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแล  ตกอยู่ในสภาพด้อยโอกาส  สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้การดูแลเอาใจใส่ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาหรือความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  จึงแสดงเจตจำนงค์ บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่ 3 งาน 90  ตารางวา  เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา และเพื่อเป็นสถานที่ตั้ง บ้านกึ่งวิถีเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ที่จะเป็นศูนย์กลางนำสายใยแห่งความรักและความกรุณาของผู้คนในสังคมไปสู่เด็กเหล่านั้น  ที่กำลังตกอยู่ในความมืดมนอันเนื่องมาจากการละทิ้งของผู้ให้กำเนิด และ เป็นหน่วยบริการด้านที่พักอาศัย อบรมเลี้ยงดูฝึกฝนทักษะเพื่อ พัฒนาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้มีการพัฒนาฝึกทักษะชีวิต ด้านสังคม อารมณ์ด้านการศึกษาและทักษะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถที่เหลืออยู่ของเขาเหล่านั้น นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมผู้ปกครอง ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคนิคการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานรับมอบที่ดินแปลงดังกล่าว   และให้เกียรติเป็นประธานวางศิลาฤกษ์  การก่อสร้างในวันที่  4  มีนาคม  2552