IMAGE ภาพกิจกรรมโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า
วันจันทร์, 07 พฤศจิกายน 2565
        โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ณ สวนเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ... Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรมขุดแปลงผัก
วันจันทร์, 07 พฤศจิกายน 2565
        คุณครูที่มีความพิการทางการเห็น ช่วยขุดแปลงผัก และคุณครูสายตาปกติ ลงนาข้าวเก็บหอยออกจากนา... Read More...