399407039 6325772957523838 7738839360707278142 n

399428398 6325773250857142 4980343677538020274 n

 

ประกาศโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ (เจ้าหน้าที่หอพัก)

 

   ด้วย โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลกรเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ (เจ้าหน้าที่หอพัก) จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

๑. ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยงคนพิการ(เจ้าหน้าที่หอพัก)จำนวน  ๑  อัตรา       ๑.๑ อัตราเงินเดือนสายงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ ๑ เงินเดือน  ๙,๐๐๐  บาท         

 ๑.๒ วุฒิการศึกษา การศึกษาภาคบังคับ

 ๑.๓ คุณสมบัติของผู้สมัคร   

 ๑) เพศ หญิง 

 ๒) มีอายุระหว่าง  ๒๕-๕๐  ปี และหากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณา    

 ๓) ซื่อสัตย์ มีประวัติส่วนตัวดี 

 ๔) มีมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ มีจิตใจโอบอ้อมอารี  ๑.๔ เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

 ๑) ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

 ๒) สำเนาใบแสดงผลการเรียน       

 ๓) หลักฐานการผ่านงาน หรือแสดงความชำนาญ (ถ้ามี)

 ๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด ๓ × ๔  จำนวน  ๑  รูป

 ๕) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

๒. สถานที่รับสมัคร

 ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๙ หมู่ ๖ ซอยวัชรปาณ ถนนมุขมนตรี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๑๓๕๘๑ ต่อ ๑๕  โทรสาร  ๐๔๔-๒๑๓๕๘๒

๓. วัน เวลารับสมัคร  

 รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

๔. การดำเนินการสอบคัดเลือก

 ๔.๑ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ สถานที่

รับสมัคร

 ๔.๒ ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่รับสมัคร

 ๔.๓ ประกาศผลการคัดเลือก วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๖  ณ สถานที่รับสมัคร

 ๔.๔ รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๖  ณ สถานที่รับสมัคร ถ้าหาก

 

ไม่มารายงานตัวตามวัน และวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศ ณ วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๖