วันที่ 15 กันยายน 2563

ขอขอบคุณ คณะแขก คุณสายฝน พูนศรี

บริจาคสิ่งของ อาทิ ของใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวนมาก และ ตุ๊กตา

แก่ น้องๆนักเรียนผู้พิการทางสายตา

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา

ขอขอบพระคุณคณะแขกเป็นอย่างสูง

และหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับคณะแขกในครั้งต่อๆไปอีกนะคะ

บริจาคสิ่งของ ร่วมทำกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 044-213581 หรือ 062-5410698