วันที่ 21 สิงหาคม 2563

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา

จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์

ภายในกิจกรรม คณะครู ร่วมกับ นักเรียนผู้พิการทางสายตา

ได้ทำการทดลองในฐานต่างๆ

อาทิ ฐานแรงโน้มถ่วง โดยการประดิษฐ์จรวดน้ำ

ฐานการทดลองเกี่ยวกับน้ำ และ ฐานนักสืบฟองไข่