วิสัยทัศน์

          โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด  นครราชสีมา  มุ่งผลิตนักเรียนให้เป็นคนกล้าคิด   กล้าทำ  กล้าแสดงออกและมุ่งให้เป็นผู้นำหรือผู้ตามที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีกริยามารยาท  มีศีลธรรม  จริยธรรม  ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย  พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพของตนเองอย่างมีคุณค่า

ภารกิจ 

  • จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเขียน  สระ  วรรณยุกต์  ตัวสะกด  ตัวการันต์  การผสมอักษรให้ถูกต้อง
  • ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  เช่น  ด้านภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ด้านดนตรี  ให้มีการส่งไปเรียนเสริมกับครูที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ
  • จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าเรียนและเป็นไปตามสภาพของนักเรียน
เด็กตาบอดยืนไหว้
เด็กตาบอดยืนไหว้