การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

          โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา  ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนคือ 

         “ โอกาส  ความสามารถ  ความหวัง ”  และโรงเรียนมีคำขวัญโรงเรียนว่า  “ ชีวิตมนุษย์สว่างได้ด้วยปัญญา ” 

           ใช้อักษรย่อโรงเรียน  ก.บ.น.

                            สีประจำโรงเรียน                     :                  สีม่วง – ชมพู

                                           สีม่วง             หมายถึง              ความสุภาพอ่อนหวาน

                                           สีชมพู            หมายถึง              สื่อของความรัก

                            ตราโรงเรียน: 

ตราโรงเรียน ก.บ.น.

      วัตถุประสงค์และนโยบายการศึกษา

          จัดตั้งโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด  เพื่อขยายการศึกษาคนตาบอด  ผู้ด้อยโอกาสในสังคมทั้งระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • เพื่อให้คนตาบอดได้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการศึกษาพิเศษ
  • เพื่อเตรียมให้เด็กตาบอดเป็นพลเมืองดี  มีความสามารถ  ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  • เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กตาบอดในระดับปฐมวัย  เข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานและออกไปเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้อย่างมีความสุข
  • เพื่อเป็นแหล่งการศึกษา  สำหรับนิสิต  นักศึกษา  และผู้ที่สนใจในงานการศึกษาพิเศษ
  • เพื่อปลูกฝังให้ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพของตน

 

        เป้าหมายของโรงเรียน
ด้านที่ 1 วิชาการ
      • มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
      • มุ่งให้นักเรียนช่วยเหลือตนเอง ในเรื่องของกิจวัตรประจำวันได้
      • มุ่งเน้นให้นักเรียนเดินด้วยตนเอง ได้อย่างสง่างามด้วยไม้เท้านำทาง
      • มุ่งเน้นจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
      • มุ่งเน้นสื่อที่จัดทำขึ้นเอง เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคล
ด้านที่ 2 ด้านบุคลากร
     • ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้วยการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานตามโรงเรียนต่างๆ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
     • ครูทุกคนได้รับสวัสดิการที่ดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ด้านที่ 3 ด้านธุรการการเงิน
     • มุ่งพัฒนางานระบบสารบรรณโรงเรียน
     • มุ่งพัฒนาการจัดการระบบการเงินให้สามารถตรวจสอบการเงินของโรงเรียนได้ง่ายและสะดวก
ด้านที่ 4 ด้านอาคารสถานที่
     • โรงเรียนมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสถานที่ให้น่าอยู่ น่าเรียน
     • สร้างบรรยากาศให้ผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนมีความรู้สึกที่ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน
ด้านที่ 5 ด้านกิจการนักเรียน
     • นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการฝึกเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ของตนเองจากการปฏิบัติจริง เช่น การเรียนคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องปริ้นเตอร์ ฝึกพิมพ์ดีดสัมผัส และ พลศึกษา
     • นักเรียนทุกคนได้รับสวัสดิการที่พักอาศัย ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
     • นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
     • สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคนรักถิ่นกำเนิด ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย และมีศิลปะไทย
ด้านที่ 6 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
     • มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
     • ให้ชุมชนได้ใช้สถานที่ของโรงเรียนในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

เด็กตาบอดยืนไหว้
เด็กตาบอดยืนไหว้