วิสัยทัศน์


              คนตาบอดอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมบุคคลทั่วไป

 

พันธกิจ


              พัฒนาการจัดการศึกษา การอาชีพ ศักยภาพของคนตาบอดและการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมและสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคและทำนุบำรุง

เด็กตาบอดยืนไหว้
เด็กตาบอดยืนไหว้