369725079 873750914338585 3437999283243970240 n

 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

      กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัด"ละครเวทีเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิการทางการเห็น"ณ ร.ร.การศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ "การผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม เป็นสื่อที่สามารถพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของเด็กพิการทางการมองเห็น และสามารถต่อยอดเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อสร้างการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน"

      โดยมีนางศรีสุดา วิชากุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด "ละครเวทีเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิการทางการเห็น"ภายใต้โครงการจินตนาการเสรี สื่อละครสร้างสรรค์เพื่อเด็กพิการทางการเห็น

      โดยมี นายโกมล มาลัยทอง ผู้ลงนามแทน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น นางสาวเพชรรัตน์ มณีนุษย์ (หัวหน้าโครงการฯ) กล่าวต้อนรับ และรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ น.ส.วิจิตา รชตะนันทิกุล คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมตามสัญญา ให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ประจำปี 2566 นางกรกนก ศิริวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการและผู้สูงอายุ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เด็กๆ ก็ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในด้วยความตื่นเต้น สนุกสนานและได้รับความรู้ ข้อคิดดีๆ ในนามคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนขอขอบคุณคณะผู้จัด"ละครเวทีเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิการทางการเห็น มา ณ โอกาสนี้