วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ได้จัดโครงการเพาะเห็ด ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียน ครู โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น จำนวน 58 คน นักเรียนและครู จากโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน   เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะการเพาะเห็ด อีกทั้งเป็นการเสริมทักษะด้านอาชีและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้