วันที่ 28 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น นำโดย นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ    ได้เดินทางเข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ