วันที่20 มิถุนายน2562 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี2562 ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นปีการศึกษาโดยกิจกรรมได้แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมายอีกทั้งยังเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจความผูกพันใกล้ชิดความกตัญญูรู้คุณความรักความเมตตาระหว่างลูกศิษย์และครู