วิสัยทัศน์ (Vision)

               โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ที่จัดสภาพแวดล้อมน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูสอนดีเป็นครูมืออาชีพ มุ่งพัฒนาให้นักเรียน มีวินัยใฝ่คุณธรรม ปฏิบัติตามหลักศาสนา พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนทักษะวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการอย่างเป็นระบบ ก้าวสู่อาเซียน