วิสัยทัศน์

    คนตาบอดอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี เข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมบุคคลทั่วไป

พันธกิจ

    พัฒนาการจัดการศึกษา การอาชีพ ศักยภาพของคนตาบอด โดยการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมและสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

    สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดขอนแก่น ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ

  1. ส่งเสริมการศึกษา การฝึกอาชีพ การจัดหาอาชีพ ให้กับคนตาบอด โดยไม่จำกัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนา
  2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนตาบอดมีโอกาสเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติในระบบโรงเรียน
  3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบรมจริยธรรม ประเพณีอันดีงามแก่คนตาบอด
  4. เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษตามความถนัด และความสนใจเฉพาะบุคคลตามหลักการศึกษาพิเศษ
  5. ร่วมกับองค์กรอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์
  6. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง