พันธกิจ (Mission)

 1. เสริมสร้างระบบกลไกการทำงานให้มีประสิทธิผลต่อเนื่องและยั่งยืน
 2. เร่งสร้างโอกาสให้คนพิการทางการเห็นในการมีงานทำ
 3. เสริมสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับคนพิการทางการเห็น

ภาระหน้าที่

 1. ให้บริการข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของคนพิการ
 2. เรียกร้องสิทธิแทนคนพิการ
 3. ให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพและการมีงานทำ การฝึกอาชีพ ตามความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล
 4. จัดหางานให้คนพิการทางการเห็น
 5. ประสาน คัดกรอง ส่งต่อ และให้การช่วยเหลือด้านการมีงานทำอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 6. แสวงหาความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของคนพิการทางการเห็นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 7. ติดตามประเมินผลและรายงานผล ด้านการจ้างงานและการมีงานทำของคนพิการทางการเห็น

ขอบข่ายความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการทางการเห็นแบบครบวงจร
 2. ดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบศูนย์บริการคนพิการ
 3. แสวงหาความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของคนพิการทางการเห็นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน