ประกาศโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ
ที่ 4/2563
เรื่อง รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและมีความบกพร่องอื่นร่วมด้วย
ประจ้าปีการศึกษา 2563


          ด้วยโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้าซ้อน ชะอ้า สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและมีความบกพร่องอื่นร่วมด้วย ในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน
ไม่จ้ากัดเขตพื้นที่บริการ เนื่องจากเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาส้าหรับคนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและมีความบกพร่องอื่นร่วมด้วย ในทุกเขตพื้นที่ให้ได้พัฒนาศักยภาพ

๒. นักเรียนที่รับ
รับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา อายุระหว่าง ๔ – ๑๒ ปี

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ อายุตั้งแต่ ๔ – ๑๒ ปี
๓.๒ มีความบกพร่องทางการเห็น และมีความบกพร่องอื่นร่วมด้วย (ตาบอดพิการซ้อน)
๓.๓ มีสัญชาติไทย
๔. หลักฐานประกอบการสมัคร
- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน ๑ ชุด
- สำเนาบัตรประจ้าตัวคนพิการ หรือใบรับรองความพิการของนักเรียน
- สำเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ปกครองและนักเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และนักเรียน
- หลักฐานการเรียนส้าหรับนักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน ๒ รูป
- ประวัติการรักษาพยาบาล
- หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

๕. กำหนดวันรับสมัคร

          ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ เลขที่ 88 หมู่ 4 ต้าบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้น และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้าซ้อนชะอ้า ตั้งแต่บัดนี เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 032-899 713,099-009 9290, 082-560 4345 , 092-351 5705

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. 2563
( นางกรกนก ศิริวงษ์ )
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้าซ้อน ชะอ้า

ใบประกาศ