ประกาศ
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย
เรื่อง พ้นสภาพการเป็นพนักงาน ด้วย นางกรณิศ โฆษพงศ์ ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน มูลนิธิฯสาขาจังหวัดเชียงราย และ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น จึงขอประกาศให้ทราบว่า หาก นางกรณิศ โฆษพงศ์ กระทำการใดๆ โดย แอบอ้างชื่อเสียงของมูลนิธิฯสาขาจังหวัดเชียงราย หรือโรงเรียนฯ ทางมูลนิธิฯ และโรงเรียนฯ ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดชอบ ในการกระทำนั้นๆ แต่อย่างใด
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
(ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล) ประธานกรรมการดำเนินงานสาขาจังหวัดเชียงราย