มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ ๒๑๔ หมู่ ๓๐ ขอยประชารักษ์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๕-๔-๐๐๐๔๐๑๐๔-๔องค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๑๗๔
ประกาศมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ ๐๒๒/๒๕๖๓
เรื่อง ให้ออกจากงานไว้ก่อน
ด้วยนางสาวนฤมล กาญวงษา ตำแหน่งพนักงานบริการสื่อการเรียนการสอน สังกัดศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กระทำผิดวินัย ร้ายแรง มูลนิธิจึงมีคำสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งอยู่ใน ระหว่างการสอบวินัยร้ายแรง หากนางสาวนฤมล กาญวงขา มีการประสานงานกับองค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและอ้างตนว่าเป็นพนักงานมูลนิธิ ขอแจ้งให้ทราบว่ามูลนิธิมิได้มอบหมายงานให้ นางสาวนฤมล กาญวงษา ดำเนินการและหากเกิดความเสียหายจากการประสานงานของบุคคลดังกล่าว มูลนิธิ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ลงชื่อ

(นางกรกนก ศรีวงษ์) ผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์