โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา โดย ผศ.ดร.นลินรัตน์ อภิชาติ