อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ประเมินศักยภาพคนพิการทางการเห็น สู่แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน