พิมพ์
หมวด: กิจกรรม การดำเนินงาน
ฮิต: 2950

โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานประชาสัมพันธ์

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระหว่างวันที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ โรงแรมเอสเอฟ บิซ