วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง (CFBTLB Charity Run Mini Marathon) ครั้งที่ 1

          เนื่องจากมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรการกุศล ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ อนึ่งโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดในสังกัดมูลนิธิ ซึ่งได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐ โดยการอุดหนุนรายบุคคล นักเรียน 1 คน ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ โดยเฉลี่ย 33,000 บาท ต่อปีต่อคน ซึ่งเป็นรายรับที่น้อยมากหากเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่มูลนิธิก็ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเนื่องจากมีผู้คนในสังคมได้หยิบยื่นความช่วยเหลือ โดยการบริจาคทรัพย์ บางท่านบริจาคเงินเพื่อทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตาบอด บางท่านบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนตาบอด บางท่านบริจาคเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อน หลายๆท่านบริจาคเพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์ จนทำให้มูลนิธิดำเนินงานมาได้ด้วยดี มีคนตาบอดได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นทุกปี มีคนตาบอดสำเร็จการศึกษาและสามารถออกไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

          เพื่อการระดมทุนหารายได้มาสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิและโรงเรียน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดลพบุรีได้จัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี (CFBTLB Charity Run Mini Marathon) ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562ณ สนามโดดพัชรกิติยาภา(สนามบอลลูน)โรงเรียนสงครามพิเศษ ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรีเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและเพื่อเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ประชาชนบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกายเพื่อจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอย่างยั่งยืน และในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวนี้ ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจในการดำเนินงานของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดลพบุรีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

          มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดลพบุรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลและพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ติดตราสัญลักษณ์ที่ถ้วยรางวัล จำนวน 2 รางวัล สำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ประเภทOverall-ชาย 1 รางวัล และประเภท Overall-หญิง 1 รางวัล ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งนักวิ่งและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ถือได้ว่าเป็นขวัญกำลังใจแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป การจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี (CFBTLB Charity Run Mini Marathon) ครั้งที่ 1 เป็นการจัดครั้งแรกของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดลพบุรี แต่ก็สามารถดำเนินกิจกรรมสำเร็จลงได้ด้วยดี แม้มีปัญหาบ้างจากความไม่ชำนาญการของผู้จัดแต่ด้วยความสามัคคีรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประมาณ 4,600 คน และผู้ที่ให้การสนับสนุนจัดหาถ้วยรางวัลประเภทต่างๆที่กำหนดในการแข่งขันรวม 147 รางวัล ผู้ให้การสนับสนุนจัดหาเหรียญรางวัลและเสื้อวิ่ง ทั้งหมด 43 ราย ผู้ให้การสนับสนุนซุ้มอาหารและน้ำดื่มให้นักวิ่ง จำนวน 25 ราย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดลพบุรี มีรายได้จากการสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 919,284.27 บาท จากข้อมูลโดยรวมถือว่าเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

          จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ประทับใจที่หน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงผู้มีจิตศรัทธามีความสามัคคีมีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวให้การช่วยเหลือสนับสนุนผู้ที่ด้อยโอกาส ซึ่งจะเป็นการสร้างสังคมแห่งการอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

          และต้องการให้มูลนิธิ สาขาจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมีผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดลพบุรี จึงมีมติเห็นชอบให้มีการจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี ครั้งที่ 2 (2nd CFBTLB Charity Run) เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป เพื่อให้การบริหารงานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวิสัยทัศน์พันธกิจที่วางไว้ทุกประการและขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนจนทำให้กิจกรรม “วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง” ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

         

 

เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี(ครั้งที่ 1)

 

 นักวิ่งชาย 1 คน และ นักวิ่งหญิง 1 คน ที่ชนะเลิศการแข่งขัน (Overall) ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ภาพประกอบกิจกรรม

View the embedded image gallery online at:
https://cfbt.or.th/index.php/article/87-cfbtlb#sigProId5fd0a953db