การสนับสนุนจากองค์การต่างประเทศ

           มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณผู้บริจาคชาวต่างชาติตลอดจนองค์กรในต่างประเทศที่สนับสนุนการดำเนิน
           The Lipoid Stiftung Foundation เป็นองค์กรจากประเทศเยอรมันซึ่งมีวิสัยทัศน์ด้านการให้การช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณกับเด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีภาวะป่วยติดเชื้อ เด็กพิการเป็นต้น ทั้งนี้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่ The Lipoid Stiftungได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อดำเนินงานของมูลนิธิ
           มูลนิธิขอขอบคุณ The Lipoid Stiftung ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักหอสมุดเบญญาลัย ในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้แก่ กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์สำหรับผู้พิการทางการเห็น

           ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ทางมูลนิธิได้รับเกียรติจาก Dr. Dietmar Moll ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด สำนักงานมูลนิธิ สาขากรุงเทพมหานคร           ได้เข้าเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด ตลอดจนเดินทางเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ มูลนิธิ ณ จังหวัดขอนแก่น ได้รับทราบข้อมูลและเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนเข้ารับมอบเข็มที่ระลึกพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยนางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเป็นผู้แทนมอบ
           จากการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของมูลนิธิของ Dr. Dietmar Moll ตัวแทนจาก The Lipoid Stiftung มูลนิธิได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์สำหรับผู้พิการทางการเห็นของสำนักหอสมุดเบญญาลัย ส่งผลให้ผู้พิการทางการเห็นสนใจและสมัครเข้าเป็นสมาชิกจำนวนมาก
           นอกจากนี้ The Lipoid Stiftung ยังได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการการฝึกอบรมด้านการผลิตสื่อ(E-pub) ซึ่งมี Mr. Prashant Ranjan Verma ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินเดียเป็นวิทยากร การจัดโครงการฝึกอบรมด้านการผลิตสื่อ E-pub ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

           ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กับสภาการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับคนตาบอด (ICEVI) เพื่อการช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาตาบอดในประเทศลาว

   

           มูลนิธิ ภายใต้ฝ่ายกิจการพิเศษได้ทำความร่วมมือกับองค์กรด้านการศึกษาสำหรับคนตาบอดเพื่อส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับคนตาบอดในประเทศลาว โดยฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอันเป็นประโยชน์ในการศึกษาของนักศึกษาตาบอดในประเทศลาว นอกจากนี้ทางมูลนิธิ ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายกิจการพิเศษยังได้ให้คำแนะนำด้านการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาตาบอดในมหาวิทยาลัยในประเทศลาวอีกด้วย
           ด้านการผลิตสื่อ ฝ่ายกิจการพิเศษได้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมจำนวน 2 โครงการ คือ การใช้งานโทรศัพท์มือถือ (smart phone) โดยเน้นการใช้งานแอพพลิเคชั่นด้านการแปลงภาพเป็นตัวอักษรและการฝึกอบรมการผลิตสื่ออักษรเบรลล์ภาษาญี่ปุ่นให้กับอาสาสมัครและครูจำนวน 35 คน
           นอกจากด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดแล้ว ฝ่ายกิจการพิเศษ มูลนิธิธรรมิกชน ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาตาบอดในประเทศลาวให้ได้มีโอกาสฝึกงานระหว่างการศึกษาอีกด้วย
           มูลนิธิธรรมิกชน ร่วมกับมูลนิธิ AR, เขตปกครองพิเศษฮ่องกงเพื่อนำนักเรียนวงออเคสตร้าไปทำการแสดงที่ประเทศห้องกง

วงออเคสตร้าคนตาบอด ผู้บริหารมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ สถานทูตไทยประจำประเทศฮ่องกงและ มูลนิธิ AR เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการนำนักเรียนวงออเคสตร้าคนตาบอดไปทำการแสดง ณ ประเทศฮ่องกง

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 วงดนตรีออเคสตร้าคนตาบอดได้มีโอกาสไปทำการแสดงในต่างประเทศครั้งแรก จากการสนับสนุนของมูลนิธิ AR ของประเทศฮ่องกง มูลนิธิ AR เป็นองค์กรการกุศลซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับวงออเคสตร้าของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งมูลนิธิ AR ได้ชมการแสดงของวงออเคสตร้าของนักเรียนตาบอดจากประเทศไทยผ่านช่องทางออนไลน์ (youtube) และประสานงานเพื่อนำวงออเคสตร้านักเรียนตาบอดไทยไปทำการแสดง

ทั้งนี้ทางมูลนิธิธรรมมิกชนและมูลนิธิ AR เขตปกครองพิเศษฮ่องกงได้ทำความร่วมมือกันเพื่อจัดคอนเสิร์ตดังกล่าวขึ้น

วงออเคสตร้าคนตาบอดจากประเทศไทยประกอบไปด้วยสมาชิก 30 คนได้เปิดทำการแสดง ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Jacky Cheung นักร้องของประเทศฮ่องกงมาร่วมทำการแสดงในครั้งนี้ด้วย

อีกทั้งในการเดินทางไปทำการแสดงดนตรีในครั้งนี้ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ ผู้บริหารมูลนิธิ นักดนตรีออเคสตร้าตลอดจนอาสาสมัครและครูผู้ฝึกสอนได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านกงสุลใหญ่ประจำเขตปกครองพิเศษมาให้การต้อนรับและให้กำลังใจอีกด้วย

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Tsukuba

มหาวิทยาลัย Tsukuba ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯเรื่องการจัดส่งนักเรียนตาบอดจากประเทศญี่ปุ่นมาแรกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษสำหรับคนตาบอดในประเทศไทยตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 4-22 มกราคม 2562

โดยมีนักเรียนตาบอดจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการและได้เดินทางไปเรียนรู้ด้านคนตาบอดตามโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดภายในสังกัดมูลนิธิ เช่น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น โรงเรียนธรรมิกวิทยาและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล หาดใหญ่

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Tsukuba ได้มอบหมายให้ Mr. Hokuto Sato เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยร่วมเดินทางมากับนักเรียนตาบอดในครั้งนี้

การมาเยี่ยมและให้ความรู้จาก ดร. Sachin Pavithran

ดร. Sachin Pavithran เป็นชาวอเมริกันปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกการดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาสำหรับคนตาบอดจากมหาวิทยาลัย Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร. Sachin Pavithran ยังได้รับการแต่งตั้งจากอดีตประธานาธิบดีโอบามาร์ให้เป็นคณะกรรมการด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

การมาเยี่ยมมูลนิธิในครั้งนี้ ดร. Sachin Pavithran ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการให้บริการและสิทธิการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของคนตาบอดในประเทศสหรัฐอเมริกาแก่บุคลากรของสำนักหอสมุดเบญญาลัย

และ ดร. Sachin ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานอำนวยการมูลนิธิฯและเดินทางไปเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวะศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเพื่อวางแผนการทำความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตาบอดในอนาคตต่อไป

การนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ

นำเสนอผลงาน ในการประชุม Asia-Pacific Community-Based Inclusive Development ณ ประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม2562

ฝ่ายกิจการพิเศษมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยนายวินิจ มูลวิชา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ นายจักรภพ ดุลศิริชัย ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมการจ้างงาน นางสาวจันทร์ศิริ แก้วมนี ผู้อำนวยการสำนักประสานงาน มูลนิธิและ Miss. Jeraissa Olivares ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อดังต่อไปนี้

นายจักรภพ ดุลศิริชัย นำเสนอในหัวข้อการส่งเสริมการจ้างงานอย่างยั่งยืนสำหรับคนตาบอด

นางสาวจันทร์ศิริ แก้วมนีนำเสนอในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในชุมชนเมือง โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์นวดคนตาบอดภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ณ ประเทศญี่ปุ่น

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

โดยมูลนิธิได้ส่งนายวินัย อินเสมียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในฐานะกรรมการจัดงาน ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ซึ่งสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือการเตรียมการประชุมสมาพันธ์นวดคนตาบอดโลกครั้งที่ 15

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

มูลนิธิได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562

การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษในครั้งนี้ มูลนิธิได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมจำนวน 3 คน คือ

นางสาวจันทร์สุดา กองกูล ครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น นำเสนอผลงานในหัวข้อ การพัฒนาทักษะการอ่านเขียนอักษรเบรลล์ของเด็กเล็กด้วยการลากมือ

นางอารยา ชนะพลชัย ครูโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา นำเสนอผลงานในหัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมด้านการพัฒนาทักษะการดำรงค์ชีวิตของนักเรียนพิการซ้อน

โดยการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการครั้งนี้มีนางกรณิศ โฆษพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการนำเสนอ

การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์และโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาทักษะด้านการสอนภาษาอังกฤษของครูสอนภาษาอังกฤษในสังกัดมูลนิธิ

โครงการพัฒนาทักษะครูสอนภาษาอังกฤษของมูลนิธิ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน2562 ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา โดยเน้นการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ (Courseville) ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนตาบอดได้

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปวช.

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปวช. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม2562 ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

ซึ่งเนื้อหาที่กำหนดสำหรับการจัดค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้เน้นให้รู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีโดยมีคณะครูจากมูลนิธิและอาสาสมัครจากสถานทูตอเมริกามาเป็นวิทยากร

ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนตาบอดระดับประถมศึกษา

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนตาบอดระดับประถมศึกษาจัดขึ้น ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม2562 ในหัวข้อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเล่าเรื่อง

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนตาบอดระดับประถมศึกษาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วยุพา ทศศะ (ประธานมูลนิธิการศึกษานิทานพื้นบ้านและศิลปะการเล่านิทาน) เป็นวิทยากรซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเล่านิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษมาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับนักเรียน

Lacune d’informations sur la composition du médicament : acheter du le kamagra 100mg peut contenir des substances nocives ou des quantités élevées de substances dont vous n’avez pas connaissance.