เรื่องเด่นประจำปี

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ

โดยนางกรกนก ศิริวงษ์

ผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2562 งานวันคนพิการ ครั้งที่ 51

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2562 “สืบสานพระราชปณิธาน คนพิการร่วมจิตอาสา” เป็นหัวข้อการจัดงานวันคนพิการในปี 2562 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการจึงได้จัดงานวันคนพิการเป็นประจำทุกปี โดยมีกิจกรรมมากมาย และกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือ การคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งแสดงถึงการยอมรับของสังคมที่มีคนพิการว่ามีศักดิ์ศรีทัดเทียมคนปกติ ดังนั้นคนพิการที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จในชีวิต สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติให้ปรากฏและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไป

          จากประวัติและการพากเพียรพยายามสู้โดยไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตที่ต้องประสบความพิการแต่สามารถพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพของตนเองให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ประสบความสำเร็จ ประกอบคุณงามความดีให้แก่สังคมจนเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2562 จึงเห็นสมควรประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลพิการตัวอย่าง จำนวน 18 คน ให้เป็นบุคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2562 เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องให้เป็นบุคคลพิการตัวอย่างเพื่อเป็นแบบอย่างในการต่อสู้ชีวิตโดยไม่ท้อถอยจนประสบความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

          นางกรกนก ศิริวงษ์ พิการทางการเห็นภายหลัง เนื่องจากประสาทตาเสื่อม เมื่ออายุ 23 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นางกรกนก ต้องปรับตัวใหม่ด้วยการเรียนอักษรเบรลล์ เรียนรู้การใช้ไม้เท้า การใช้เทคโนโลยีสำหรับคนตาบอดในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถทำกิจวัตรได้ด้วยตนเอง เช่น การทำความสะอาดบ้าน การซักเสื้อผ้า การเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยลำพัง และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี ด้านการทำงานนางกรกนก ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดลพบุรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางกรกนก เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีและเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชา เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น จากสมาคมครูโรงเรียนเอกชน ของจังหวัดสงขลา และจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อครั้งที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับโล่โรงเรียนบริหารจัดการดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

          จากประวัติ คุณงามความดี และการต่อสู้ชีวิตโดยไม่ท้อถอย เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนจึงเห็นสมควรประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติ นางกรกนก ศิริวงษ์ ให้เป็นบุคคลพิการตัวอย่างประจำปี 2562 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นเกียรติประวัติของวงศ์ตระกูลสืบไป