รายงานการสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562

ลำดับ

สถานศึกษา

จำนวนนักเรียนที่จบ/คน

การส่งต่อ/เปลี่ยนผ่าน

ป.6

ม.3

ม.6

ปวช.

ม.1

ม.4

ปวช.

อุดมศึกษา

ฝึกอาชีพ

1

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

4

6

2

 

3

6

 

2

1

2

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

9

9

1

 

9

3

3

1

3

3

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา

6

6

6

 

4

4

2

5

4

4

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี

 

13

1

 

7

 

4

1

 

5

โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กผู้พิการซ้ำซ้อน)

               

 

6

โรงเรียนธรรมิกวิทยา

1

 

5

 

7

6

1

5

 

7

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

3

4

8

 

2

4

 

5

3

8

วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

 

 

 

4

     

3

1

รวม

23

38

23

4

32

23

10

22

12