สถิตินักศึกษาพิการทางการเห็นระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ลำดับที่

สถานศึกษา

จำนวน (คน)

๑.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๗ คน

๒.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๒ คน

๓.

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

๔ คน

๔.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๕ คน

๕.

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๔ คน

๖.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

๗ คน

๗.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๗ คน

๘.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๓ คน

๙.

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

๒ คน

๑๐.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๕ คน

๑๑.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๖ คน

๑๒.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒ คน

๑๓.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

๑ คน

๑๔.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

๓ คน

๑๕.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๙ คน

๑๖.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๒ คน

๑๗.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๔ คน

รวม

๗๓