สถิตินักเรียนเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

จังหวัด

สถานศึกษา

แบ่งตามระดับชั้น

รวม(คน)

ป. ๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖
ขอนแก่น

๑. โรงเรียนสนามบิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๕ คน

๒. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

-

-

-

-

-

-

-

-

๕ คน

๓. โรงเรียนหัวทุ่งคำไฮประชาบำรุง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๖ คน

๔. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒

-

-

-

-

-

-

-

-

๗ คน

๕. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒ คน

๖. โรงเรียนกัลยาณวัตร

-

-

-

-

-

-

-

๘ คน

๗. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

-

-

-

-

-

-

-

๖ คน

๘. โรงเรียนนครขอนแก่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑ คน

รวม

๔๐ คนนครราชสีมา

๑.โรงเรียนบ้านภูเขาลาด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒ คน

๒.โรงเรียนวัดสระแก้ว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒ คน

๓.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒ คน

๔.โรงเรียนอุบลรัตน์

-

-

-

-

-

-

-

-

๗ คน

๕. โรงเรียนโคราชพิทยาคม

-

-

-

-

-

-

-

-

๖ คน

๖. โรงเรียนบุญวัฒนา

-

-

-

-

-

-

-

๙ คน

รวม

๒๘ คน
ร้อยเอ็ด

๑. โรงเรียนขัติยะวงษา

-

-

-

-

-

-

-

-

๖ คน

๒. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

-

-

-

-

-

-

-

-

๔ คน

๓. โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓ คน

๔. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๔ คน

๕. โรงเรียนสตรีศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓ คน

๖. โรงเรียนอนุบาลเมืองร้อยเอ็ด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓ คน

๗. โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๕ คน

รวม

๒๘ คนลพบุรี

๑. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒ คน

๒. โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒ คน

๓. โรงเรียนพระนารายณ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๘ คน

๔. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑ คน

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒ คน

รวม

๑๕ คน

 

 

สถิตินักเรียนเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

จังหวัด

สถานศึกษา

แบ่งตามระดับชั้น

รวม(คน)

ป. ๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖สงขลา

๑. โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๔ คน

๒. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๕ คน

๓. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

-

-

-

-

-

-

-

๑๐ คน

๔. วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑ คน

รวม

๒๐ คน


เพชรบุรี

๑. โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

-

-

-

-

-

-

 

๑๘ คน

๒. โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

-

-

-

-

-

-

-

๒๐ คน

รวม

๓๘ คน

เชียงราย

๑. โรงเรียนบ้านสันถนน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒ คน

รวม

๒ คน

 

รวมจำนวนนักเรียนเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 


๑๗๑ คน