ระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ว่าด้วย สวัสดิการพนักงาน

พ.ศ. ๒๕๕๙
---------------------------------------------


          ด้วยเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายของมูลนิธิ

          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕.๕ และมติคณะกรรมการมูลนิธิในคราวประชุมสามัญครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป บรรดาระเบียบ ประกาศ มติหรือคำสั่งใด ในส่วนที่มีกำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอำนาจวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น และมีอำนาจยกเว้นในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

          “ มูลนิธิ ” หมายความว่า มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          “ คณะกรรมการมูลนิธิ ” หมายความว่า คณะกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          “ คณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          “ ประธานกรรมการมูลนิธิ ” หมายความว่า ประธานกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสาร : ดาวน์โหลด