ระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ว่าด้วย การพัสดุ

พ.ศ. ๒๕๕๕


          โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อและการจ้างขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารกิจการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

          ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คำสั่งเลขที่ ๐๘๐ / ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ตามอำนาจหน้าที่ ข้อ ๒.๒ เรื่อง “ การวางระเบียบหรือแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน ” กอปรกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๕๕ จึงกำหนดระเบียบไว้ดังนี้

          ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๕ ”

          ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวดที่ ๑

ข้อความทั่วไป

ส่วนที่ ๑

นิยาม

          ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

                    “ การพัสดุ ” หมายถึง การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย และการดำเนินการอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

                    “ พัสดุ ” หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

                    “ การซื้อ ” หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่

เอกสาร : ดาวน์โหลด