ระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ว่าด้วย การพัสดุ

พ.ศ. ๒๕๖๕


          ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุดใน การบริหารกิจการอยา่ งโปร่งใสและตรวจสอบได้ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ ๐๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิตามอำนาจหน้าที่ ตามข้อ ๕ เสนอร่างระเบียบหรือร่างแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิต่อ คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณา และมติคณะกรรมการมูลนิธิในคราวประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

เอกสาร : ดาวน์โหลด

Si votre organisme échoue et votre érection ne se produit pas lors de la stimulation sexuelle, achat kamagra oral jelly peut améliorer le flux sanguin vers le pénis, et cela signifie succès.