ระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๙
----------------------------------

          เพื่อให้การบริหารบุคคลของมูลนิธิและโรงเรียนในสังกัดเป็นไปด้วยเรียบร้อยและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่ต้องพัฒนาบุคลากรไปในแนวทางที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส

          ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๕.๕ แห่งข้อบังคับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบกับมติคณะกรรมการมูลนิธิในคราวประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติกำหนดระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ ( ฉบับแก้ไข ) พ.ศ. ๒๕๕๖ ”

ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป บรรดาระเบียบ ประกาศ มติหรือคำสั่งใด ในส่วนที่มีกำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอำนาจ วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น และยกเว้นในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

“ มูลนิธิ ” หมายความว่า มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

“ คณะกรรมการมูลนิธิ ” หมายความว่า คณะกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสาร : ดาวน์โหลด