ระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒
----------------------------------

          เพื่อให้การบริหารบุคคลของมูลนิธิและโรงเรียนในสังกัดเป็นไปด้วยเรียบร้อยและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่ต้องพัฒนาบุคลากรไปในแนวทางที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส

          ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๕.๕ แห่งข้อบังคับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบกับมติคณะกรรมการมูลนิธิในคราวประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติกำหนดระเบียบไว้ดังนี้

เอกสาร : ดาวน์โหลด