ระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วย การเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่นอกที่ตั้งสำนักงาน
พ.ศ. ๒๕๕๙
---------------------------------------------


          โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่นอกที่ตั้งสำนักงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕.๕ และมติคณะกรรมการมูลนิธิในคราวประชุมสามัญครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย การเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่นอกที่ตั้งสำนักงาน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ ประกาศ มติหรือคำสั่งใดในส่วนที่มีกำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ โดยมี
อำนาจวินิจฉัยปัญหา และยกเว้นในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
          “ มูลนิธิ ” หมายความว่า มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
          “ คณะกรรมการมูลนิธิ ” หมายความว่า คณะกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
          “ คณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
          “ ประธานกรรมการมูลนิธิ ” หมายความว่า ประธานกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสาร : ดาวน์โหลด