ระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔)
----------------------------------

      ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

      

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมูลนิธิ หมวดที่ ๖ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมูลนิธิ ข้อ ๑๕.๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการมูลนิธิในคราวประชุมสามัญครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เอกสาร : ดาวน์โหลด