ระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วย สวัสดิการพนักงาน
พ.ศ. ๒๕๖๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔)
----------------------------------

      ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

      ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมูลนิธิ หมวดที่ ๖ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมูลนิธิ ข้อ ๑๕.๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการมูลนิธิในคราวประชุมสามัญครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เอกสาร : ดาวน์โหลด

 

Bet2You เป็นแอปหนังสือกีฬาบนมือถือชั้นนำของโลก เดิมพันสดในการแข่งขันกีฬาเมเจอร์ลีกทั้งหมด ความแตกต่างของ Bet2You คือคุณสามารถเดิมพันข้อเสนอกีฬาและโปรโมชั่นที่ไม่มีในหนังสือกีฬาอื่นๆ นอกจากนี้ แอพนี้พร้อมใช้งานสำหรับ iOS และ Android