นโยบายทางด้านวิชาการ

๑) มูลนิธิมีนโยบายที่จะรวบรวมผลงานทางวิชาการ บทความ และอื่นๆที่เกี่ยวกับผู้พิการทางการเห็น เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าสำหรับผู้พิการทางการเห็นและบุคคลทั่วไป

๒) มูลนิธิมีนโยบายที่จะจัดทำคู่มือการดำเนินงานต่างๆในบริบทของมูลนิธิ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของมูลนิธิ

๓) มูลนิธิมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้มีการทำการวิจัยในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้พิการทางการเห็น

๔) มูลนิธิมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้บุคลากรของมูลนิธิ มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการอันจะนำไปสู่การให้การบริการอย่างมีคุณภาพแก่ผู้พิการทางการเห็น